Het mobiliteitsplein

'Getting the job done.'

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden In Person

1. Algemeen en acceptatie
1.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten van het outplacementtraject, de trainingen en CV checks van In Person Outplacement en Mobiliteit;
1.2 Er worden geen baangaranties afgeleverd op de trainingen en trajecten van In Person Outplacement en Mobiliteit en/ of de sollicitatieclubs;
1.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen In Person Outplacement en Mobiliteit en opdrachtgever, waarover In Person Outplacement en Mobiliteit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door In Person Outplacement en Mobiliteit schriftelijk zijn bevestigd;
1.5 De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte van In Person Outplacement en Mobiliteit schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever retourneert een voor akkoord getekend exemplaar van de overeenkomst aan In Person Outplacement en Mobiliteit. Opdrachtgever kan ook volstaan met het per mail verstrekken van een opdracht;
1.6 In Person Outplacement en Mobiliteit behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever aangewezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het oriëntatiegesprek of intakegesprek met de cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal In Person Outplacement en Mobiliteit de opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen;
1.7 Indien zich, in aanvulling op, of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever of de cliënt verschaft is, omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan In Person Outplacement en Mobiliteit de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen;
1.8 In Person Outplacement en Mobiliteit heeft het recht om de uit, in 1.7 van deze voorwaarden, genoemde vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


2. Aansprakelijkheid
2.1 In Person Outplacement en Mobiliteit is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of cliënt geleden directe of indirecte schade, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van In Person Outplacement en Mobiliteit. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuur- en/of contractbedrag overschrijden;
2.2 In Person Outplacement en Mobiliteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, met inbegrip van gevolgschade, bij cliënt, werkgever of derden, die door de cliënt tijdens de begeleidingsperiode of daarna direct en/of indirect wordt veroorzaakt;
2.3 In Person Outplacement en Mobiliteit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat In Person Outplacement en Mobiliteit is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
2.4 Opdrachtgever vrijwaart In Person Outplacement en Mobiliteit en diens ondergeschikten, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


3. Honorarium
3.1 Na acceptatie van de offerte cq. Tekenen van de overeenkomst, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht;
3.2 Alle geldbedragen afgeleid van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten;
3.3 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd. Indien In Person Outplacement en Mobiliteit aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
3.4 Bij annuleren van de gereserveerde advies- en begeleidingsuren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak door opdrachtgever of cliënt, worden deze uren in rekening gebracht. Voor het annuleren buiten de in de vorige zin genoemde termijn geldt een verrekening van 50% van de gereserveerde tijd;
3.5 Betaling dient, conform de factuur, zonder korting of verrekening - binnen 30 dagen na factuurdatum op de rekening van In Person Outplacement en Mobiliteit ontvangen te zijn. Indien niet aan het gestelde in de vorige zin is voldaan is opdrachtgever in verzuim en vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 1% rente per maand verschuldigd;
3.6 De vorderingen van In Person Outplacement en Mobiliteit op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar als na het sluiten van de overeenkomst aan In Person Outplacement en Mobiliteit omstandigheden ter kennis komen die In Person Outplacement en Mobiliteit goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen (liquidatie, beslag, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever). In Person Outplacement en Mobiliteit is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van In Person Outplacement en Mobiliteit schadevergoeding te vorderen;
3.7 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd.


4. Gedragscode en geheimhouding
4.1 In Person Outplacement en Mobiliteit adviseert alleen medewerkers die hiertoe gemotiveerd zijn: vrijwilligheid en motivatie zijn noodzakelijke voorwaarden om een outplacement te accepteren en uit te voeren;
4.2 In Person Outplacement en Mobiliteit betracht de grootste zorgvuldigheid en integriteit bij haar dienstverlening. Ten opzichte van haar opdrachtgevers, haar kandidaten en ten opzichte van derden zal zij te allen tijde een positie nastreven die gebaseerd is op vertrouwen, professionaliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid;
4.3 In Person Outplacement en Mobiliteit zal tijdens een training de rechtsverhouding van de werkgever en de medewerker niet beïnvloeden, anders dan in het kader van de aan haar verleende opdracht om de cliënt te adviseren bij het vinden van een passende werkkring;
4.4 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
4.5 Ook in de gevallen waarin In Person Outplacement en Mobiliteit niet tot geheimhouding is verplicht, zal In Person Outplacement en Mobiliteit de ter kennis gekomen informatie van opdrachtgever of cliënt als vertrouwelijk behandelen;
4.6 De faciliteiten, informatie en diensten van In Person Outplacement en Mobiliteit staan de opdrachtgever en/of de cliënt uitsluitend ten dienster voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanoriëntatie, coaching en/of team training. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin ligt in de aan In Person Outplacement en Mobiliteit verstrekte opdracht. De door In Person Outplacement en Mobiliteit verstrekte testen, oefeningen en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt en/of opdrachtgever.


5. Beëindiging
5.1 Met betrekking tot individueel outplacement geldt de begeleiding tot het tijdstip waarop de cliënt een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, dan wel door afloop van de vooraf afgesproken duur der begeleiding;
5.2 Ten aanzien van loopbaanadvies en coaching eindigt de begeleiding door tijdsverloop;
5.3 Zowel bij loopbaanadvies, coaching als outplacement kan de begeleiding tevens eindigen op het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door In Person Outplacement en Mobiliteit niet langer te willen aanvaarden, c.q. In Person Outplacement en Mobiliteit de begeleiding heeft beëindigd;
5.4 Bij verstrekken van situationeel advies wordt de opdracht zorgvuldig geformuleerd in de offerte en hierin zal In Person Outplacement en Mobiliteit een prognose van activiteiten en advies uren weergeven;
5.5 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan In Person Outplacement en Mobiliteit zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is In Person Outplacement en Mobiliteit bevoegd de overeenkomst te ontbinden;
5.6 Als na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens;
5.7 Indien de cliënt bij herhaling de afspraken met In Person Outplacement en Mobiliteit niet nakomt, herhaaldelijk zonder opgave van redenen niet op afspraken verschijnt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont, kan dit leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door In Person Outplacement en Mobiliteit. Alvorens hiertoe over te gaan zal In Person Outplacement en Mobiliteit de cliënt en opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.